Low volume production

 Low-Volume-01

 Low-Volume-02

 Low-Volume-00

ในกรณีที่ท่านต้องการชิ้นงานต้นแบบ 5 ชิ้น 10 ชิ้น หรือ 100 ชิ้น การที่จะไปเปิด Mold อาจจะไม่คุ้มค่าใช้จ่าย เรามีเทคโนโลยี Vacuum mold หรือ RTV mold ที่จะทำให้การผลิตชิ้นงานน้อยชิ้นเป็นไปได้ในราคาที่สมเหตุสมผล