Dental CAD/CAM เพื่องานทันตกรรม

Dental CAD/CAM เพื่องานทันตกรรม ซึ่งในต่างประเทศนั้นพัฒนาไปค่อนข้างไกลแล้ว เมืองไทยก็เริ่มจะมีบาง Lab ที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจาเห็นผลลัพธ์ ที่ดีกว่า-ความแม่นยำในการทำงานมากกว่า สามารถปรับแต่งรูปฟันให้สบกันพอดีจากโปรแกรมได้เลย

สามารถสอบถามรายงานละเอียดงานทันตกรรม และ งานอื่นๆ ได้ที่
service@rabbitprototype.com
โทรศัพท์ 0-2744-9874

 

You may also like