Application

Rapid Prototype Application

Rapid Prototype Application


application-02

 

manufacturing tools

manufacturing tools

Produce jigs, fixtures, tooling masters and production tooling in hours—not days—using FDM.

end-use parts

end-use parts

Create low-volume FDM parts tough enough for integration into the final product without the expense of machining.

functional prototypes

functional prototypes

Inexpensive 3D prototyping creates functional models tough enough to test and optimize early in the design cycle.

concept models

concept models

Evaluate and optimize product design using Fused Deposition Modeling(FDM) without the time and cost of machining or outsourcing

 


 

Concept Design

ชิ้นงานต้นแบบ ช่วยเปลี่ยนไอเดียความคิด ให้กลายเป็นชิ้นงานสามมิติที่สามารถจับต้องได้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามแนวคิดที่กำหนด ไว้สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เป็นอย่างมาก

application-pic1

Tooling (Jig & Fixture)

ชิ้นงานต้นแบบเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น Checking Fixture, Fixture for Assembly, Check Gauge โดยสามารถใช้งานทดแทนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ผลิตจากวิธีการเดิม มีค่าความเที่ยงตรงที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง อีกทั้งเวลาในการผลิตที่เร็วกว่าวิธี การผลิตเดิม
application-pic2

Functional Prototype

ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่มีหลากหลายชนิด โดยมีความคงทนแข็งแรงและความเที่ยงตรงที่เพียงพอ ชิ้นงานต้นแบบสามารถนำมาใช้สำหรับการทดสอบการทำงาน ของชิ้นส่วนงานประกอบได้ดี รวมไปถึงการทดสอบด้านกลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน อีกทั้งนำมาทดสอบแรงดันน้ำได้เป็นอย่างดี
application-pic3

End Use Parts

ค่าใช้จ่ายในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสำหรับชิ้นงานที่มีรูปทรงซับซ้อนมีราคาแพง แม่พิมพ์จึงไม่เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นงานที่มีจำนวนความต้องการไม่มาก (Low Volume) ชิ้นงานต้นแบบจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณสมบัติของวัสดุได้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้งานจริง รวมทั้ง มีความเที่ยงตรงเพียงพอสำหรับการนำมาใช้เป็นชิ้นงานจริงได้เทียบเท่าชิ้นงานที่ผลิตจากแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

application-pic4

Medical

application-pic5

Communication and Marketing Tools

ชิ้นงานต้นแบบเป็นเครื่องมือภายในองค์กรที่ช่วยสื่อสารด้านการออกแบบและขบวนการผลิตที่ดีเยี่ยม ช่วยลดความผิดพลาดในการผลิต และสร้างความเข้าใจใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสามารถนำชิ้นงานต้นแบบมาตกแต่งพื้นผิวให้มีความเสมือนจริงมากขึ้น (Mockup) เช่น การขัดพ่นสีหรือชุบโครเมี่ยม ทำให้เหมาะสำหรับนำมาเป็นเครื่องมือทางด้านการตลาดได้เป็นอย่างดี


Packaging

รูปทรงของบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งในส่วนสินค้าอุปโภทและบริโภค ชิ้นงานต้นแบบจึงมีส่วนสำคัญที่ในการช่วยออกแบบและพัฒนา บรรจุภัณฑ์พลาสติกได้เป็นอย่างดี โดยผู้ออกแบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของรูปทรงที่ทันสมัยขึ้น การใช้งานสะดวก รวมไปถึงตรวจสอบปริมาตรความจุ ภายในของบรรจุภัณฑ์ก่อนที่จะทำการผลิตขึ้นจริง


Architectural and Art Model

การออกแบบระบบสามมิติเข้ามามีบทบาทในสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบงานศิลปะมากขึ้น โดยเฉพาะงานที่มีรูปทรงซับซ้อน และต้องการความเที่ยงตรง สูงซึ่งการสร้างงานต้นแบบด้วยวิธีเดิมนั้นไม่สามารถต้องสนองความต้องการดังกล่าวได้ การนำเครื่องผลิตงานแบบอย่างรวดเร็ว (Rapid Prototype) มาช่วยผลิต งาน จึงที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ทั้งในส่วนช่วยประหยัดเวลาและผลิตงานที่มีความเที่ยงตรงที่สูงกว่าวิธีการเดิม